Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2023

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: TẤN PHÁT

Trong thời gian 3 ngày (6 - 8/12), hơn 350 học viên đã được các báo cáo viên thông tin, trang bị các kiến thức liên quan đến 8 chuyên đề, gồm: một số vấn đề lý luận chung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; một số nội dung chủ yếu Quy định số 58-QT/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương; nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới, tác động của “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và liên hệ vai trò, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay; việc phát hiện, giải quyết vấn đề chính trị, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Võ Hoàng Thơ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị sau lớp bồi dưỡng, từ những kiến thức được đúc kết, các học viên vận dụng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cấp ủy các cấp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quan điểm, quy tắc, quy định của Đảng và phù hợp với thực tế. Đồng thời, các học viên cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định, hướng dẫn mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc rà soát các vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và gia đình.

TẤN PHÁT